Aktualności

5-6 grudnia, Bruksela, spotkanie Civil Society Platform. Organizacje pozarządowe obradują wspólnie z krajowymi sprawozdawcami ds. handlu ludźmi.


Przedstawiciele MSWiA oraz organizacji realizujących KCIK: Stowarzyszenia PoMoc oraz La Strady.

27 października. Nowy Dwór Gdański, konferencja "Prawne i społeczne aspekty handlu ludźmi". Do udziału zaproszono Policję, Straż Graniczną, pomoc społeczną, oświatę oraz organizacje pozarządowe.


Irena Dawid-Olczyk przedstawia zadania Krajowego Centrum

19 października, Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Z tej okazji w Warszawie Konferencja "Współczesne wyzwania służb publicznych w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi".


Wojewoda Mazowiecki: Zdzisław Sipiera i dyrektor Adam Knych z MSWiA.

2 października. Konferencja w Ministerstwie Rozwoju: "Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka – realizacja Krajowego Planu Działania". Informacja prasowa

29 września. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizuje dwa nowe projekty na rzecz przeciwdziałania handlowi ludźmi: "Ewaluacja i poprawa systemu skutecznej identyfikacji i wspierania dzieci będących ofiarami handlu ludźmi" oraz " Zwiększanie świadomości Polaków, którzy mogą być narażeni na handel ludźmi podczas wyjazdu za granicę". Obydwa projekty dofinansowane są z Funduszy Norweskich. Więcej informacji.

27 września. Konferencja „Wiedzieć więcej - pomagać skutecznie” w Gdyni. Wzięło w niej udział kilkaset osób w tym wielu przedstawicieli oświaty, co zawsze cieszy. Wydarzenie zorganizował Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi województwa pomorskiego.


Występuje funkcjonariuszka Policji

19 września. Najnowszy raport Międzynarodowej Organizacji Pracy i Walk Free Foundation dotyczy współczesnego niewolnictwa w kontekście pracy przymusowej i przymusowych małżeństw. Link do raportu

11 – 20 września. Human Dimension Implementation Meeting OBWE w Warszawie. Koordynatorka KCIK wystąpiła podczas panelu: "Rola organizacji pozarządowych w krajowych mechanizmach referencyjnych państw członkowskich OBWE". Przedstawicielki KCIK wzięły także udział w spotkaniu konsultacyjnym organizacji pozarządowych.

7 – 8 września. Międzynarodowy trening w ramach projektu „Rights at Work” czyli „Prawa w pracy: przeciwdziałanie eksploatacji pracy we wszystkich sektorach gospodarki". Celem projektu jest propagowanie podstawowych praw pracowniczych Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz podjęcie inicjatyw na rzecz zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi i praktyk niewolniczych wśród pracowników migracyjnych. Trening poprowadziły trenerki z organizacji FairWork w Holandii: Hanka Mongard i Karin Burgerhout. W części panelowej wystąpili przedstawiciele MSWiA, Urzędu ds. Cudzoziemców, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz oczywiście KCIK. RAW jest projektem realizowanych w czterech krajach Unii Europejskiej: Holandii, Bułgarii, Rumunii i Polsce a dofinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów.


Paneliści: Dyrektor Paweł Hut (Departamanet analiz i polityki Migracyjnej), dr Łukasz Wieczorek (Uniwersytet Warszawski), Irena dawid–Olczyk (KCIK)


Trenerki: Hanka Mongard i Karin Burgerhout

4 września. Spotkanie z młodzieżą harcerską z 125 WDW HSG SDRI GROM w Warszawie.

14 sierpnia 2017. W Wielkiej Brytanii kolejne skazania. Tym razem aż 11 osób oskarżono i ukarano za handel ludźmi i zmuszanie ich do niewolniczej pracy. Wyroki, które zapadają w WB są na ogół wysokie a handel ludźmi traktowany jest jako poważne przestępstwo. Niestety w Polsce nadal sprawy tego typu są umarzane lub zapadają rażąco niskie wyroki.
Informacja prasowa

30 lipca Światowy Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Dzień ten ustanowiono w roku 2014 z inicjatywy ONZ. Handel ludźmi to przestępstwo wykorzystujące kobiety, dzieci i mężczyzn do wielu celów, w tym pracy przymusowej i seksualnej. Choć kobiety są wiąż statystycznie najczęstszymi ofiarami, nie należy ignorować werbowania mężczyzn szczególnie do pracy przymusowej. Mężczyźni w ciągu ostatnich kilku lat, coraz częściej stają się ofiarami handlu ludźmi. Według najnowszych statystyk skala współczesnego niewolnictw jest szacowana w roku 2016 na 40.2 milionów osób. Oznacza to, że na 1000 osób przypadają 5.4 ofiary na świecie (według badań ILO i Walk Free Foundation). Handel ludźmi dotyczy obecnie bez wyjątku każdego kraju na świecie, czy to, jako kraj źródłowy, przyjmujący czy tranzytowy. Cele werbowania do handlu ludźmi są bardzo różnorodne: wykorzystywanie seksualne, przymusowe żebrania, handel narządami, przymusowe małżeństwa oraz różnego rodzaju praca przymusowa. Wykrywalność przypadków handlu ludźmi jest niestety wciąż niska, dlatego niezwykle ważna role odgrywa edukacja i profilaktyka. Z okazji Światowego dnia przeciwko Handlowi Ludźmi Fundacja „La Strada” zorganizowała wydarzenie „Światowy Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi w Warszawie”. Odbyły się mikrokonferencja, gra miejska oraz pokazy filmowe: m.in. premiera spotu „Trafikoteka cz. 2”. Starano się przede wszystkim zwrócić uwagę na osoby bezdomne jako potencjalnie narażone handel ludźmi. Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy.


Irena Dawid –Olczyk udziela wywiadu. Obok stoisko okolicznościowe.

25 lipca 2017. Druga część „Trafikoteki” – relacji ofiar handlu ludźmi to historia pana Constantina z Rumunii. Był on zmuszany do żebrania w Polsce i w wielu krajach Europy. Tę przejmującą historię interpretuje Andrzej Seweryn.


Ostatnie uwagi na planie...

17 lipca 2017. Spotkanie z Księżną Cambridge Catherine. Podczas przyjęcia na cześć Królowej Elżbiety część załogi Krajowego Centrum została przedstawiona Księżnej. Kate zadała kilka pytań: interesowało ją między innymi czy w Polsce handel ludźmi nadal jest tematem tabu. W spotkaniu wzięła też udział Anna Cieślak, Ambasadorka Fundacji "La Strada".


Rozmowa z Księżną Cambridge


księżna wita sie z Irena Dawid-Olczyk prezeską ""La Strady" , koordynatorką KCIK

21 czerwca. Spotkanie z grupą przedstawicieli rządu oraz młodych badaczy migracyjnych z Etiopii i Azerbejdżanu. Podczas spotkania przedstawiono zasady działania Krajowego Centrum, zwłaszcza pomoc pokrzywdzonym


13 czerwca. 13 czerwca. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach, spotkanie dla bezrobotnych i poszukujących pracy: „Holenderski rynek pracy, warunki pracy i zagrożenia”. Te zagrożenia to przede wszystkim oszustwa ze strony pracodawców oraz handel ludźmi. Odbyło się także szkolenie dla profesjonalistów ze służb zatrudnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały profilaktyczne KCIK.13 czerwca 2017 Sąd Okręgowy w Krakowie, po toczącym się 7 lat procesie skazał na 6,5 roku więzienia za handel ludźmi Konrada M. Jednym z zarzutów było kierowanie grupa przestępczą. Ogółem na ławie oskarżonych zasiadło 15 osób, wszystkie uznano za winne. Wyrok nie jest prawomocny. Ogromna szkoda, że pokrzywdzone tyle lat musiały czekać na sprawiedliwość... Informacja na portalu Polsatu

4-5 czerwca. W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej Warsztaty dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i prokuratorów dotyczące współpracy w zakresie ścigania sprawców przestępstw handlu ludźmi, wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk oraz analizy orzecznictwa w sprawach o handel ludźmi. Zaprezentowano m.in. praktykę pracy z ofiarami handlu ludźmi w ramach KCIK (Irena Dawid –Olczyk) a także narzędzie profilaktyki realizowanej w ramach KCIK (Joanna Garnier).


Irena Dawid – Olczyk podczas warsztatu o pomocy ofiarom handlu ludźmi.

Czerwiec 2017. Już jest! Mieszkanie rotacyjne dla mężczyzn. Pod koniec maja podpisana została umowa na wynajem pomieszczenia z Zarządem Mienia Skarbu Państwa. Mieszkanie znajduje się w Warszawie i będą w nim mogły być zakwaterowane 3 osoby. Na razie jednak wymaga prac wykończeniowych i mebli.1 – 2 czerwca. Spotkanie Civil Society Platform w Brukseli. Na tym spotkaniu Europejskich organizacji pozarządowych dyskutowano przede wszystkim o możliwościach finansowanie działań przeciwko handlowi ludźmi, pomocy dzieciom-ofiarom handlu ludźmi a także o handlu ludźmi jako formie przemocy wobec kobiet. Odbył się także panel poświęcony odszkodowaniom.


Prowadzące warsztat „Przemoc wobec kobiet”

20 maja. Spotkanie z grupą szwedzkiej młodzieży, studentami liderstwa i pracy socjalnej szkoły Kristinehamns Folkhögskola. Młodzi ludzie przede wszystkim byli zainteresowani praktyką działania w walce z handlem ludźmi oraz Krajowym Centrum jako rozwiązaniem systemowym.


9 maja. Szkolenie w Jeleniej Górze. Rozmawialiśmy o bezpiecznej emigracji, potrzebach osób wyjeżdżających i skutecznej profilaktyce. W zajęciach wzięli udział nauczyciele i pedagodzy, służby zatrudnienia (OHP) a także Policja, Straż Graniczna i Wymiar Sprawiedliwości.Uczestnicy szkolenia podczas ćwiczenia

21 kwietnia 2017 , w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyła się konferencja „Handel Ludźmi mit czy rzeczywistość”. Wystąpili przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Wymiaru Sprawiedliwości oraz KCIK.


Uczestniczki i uczestnicy


Przemawia mł. Inspektor Adam Pęśko z Komendy Głównej Policji

Kwiecień 2017. Destination unknown: Kierunek nieznany, to kampania zwracająca uwagę na zagrożenie handlem ludźmi dzieci podróżujących bez opieki. Organizuje ją Terre des Hommes. W działania zaangażowała się brytyjska Rodzina Królewska. Strona kampanii

10 kwietnia w Ambasadzie Szwecji miało miejsce spotkanie z Anną Skarhed, kanclerzem Sprawiedliwości. Pani Kanclerz przedstawiła tzw. Model szwedzki czyli prawo zgodnie z którym karane są osoby kupujące seks.


Anna Skarhed prezentuje „model szwedzki”

8 kwietnia , Superwizjer TVN. Program o wykorzystywaniu ukraińskich pracowników w Polsce. Zobacz materiał

W dniach 5 – 7 kwietnia odbyła się wizyta studyjna delegacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białoruś w Polsce.
Wizyta dotyczyła kwestii związanych z emigracją zarobkową. Przedstawicielka Krajowego Centrum zaprezentowała system wsparcia dla Polaków wykorzystywanych za granicą. Ponadto prezentowały się Główny Urząd Statystyczny i narodowy bank Polski. Ta ostatnie instytucja szczególnie interesująco.


Delegacja białoruska z przedstawicielami MSWiA oraz KCIK


Prezentacja NBP

W dniach 3-4 kwietnia 2017 roku , w Wiedniu odbyło się spotkanie „Sojuszu przeciwko handlowi ludźmi OBWE”. Tematem przewodnim było przeciwdziałanie handlowi dziećmi i działania na rzecz dobra dzieci. W drugim dniu – jako dobra praktyka i sukces – zaprezentowany został przypadek klientki KCIK, niepełnoletniej obywatelki Wietnamu. Historię prezentowała sędzia Małgorzata Makarska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Zakończenie sprawy sukcesem możliwe było dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników Fundacji „La Strada i Krajowego Centrum oraz współpracy z instytucjami Państwa. Sprawa zakończyła się po prawie czterech latach… Niestety, system pomocy dzieciom cudzoziemskim bez opieki nadal wymaga udoskonalenia.


Sędzia Małgorzata Makarska przemawia na forum OBWE

Marzec 2017. Po trzech latach negocjacji i rozmów, wielkiego zaangażowania MSZ oraz kancelarii KPLM adwokaci (pro bono), kobiety traktowane jak niewolnice w domach dyplomatów kuwejckich otrzymały część należnych im pieniędzy. Sprawa ciągnęła się od roku 2014, Ambasada Kuwejtu w Warszawie nie była skłonna do współpracy, jednak konsekwencja zaangażowanych instytucji sprawiła, że odnieśliśmy sukces. Niewielki, kobietom wypłacono 30 procent kwoty zarobków, ale to zawsze coś. O sprawie pisze "Gazeta Wyborcza".


Koordynatorka KCIK podczas pikiety pod Ambasadą Kuwejtu.

21 marca 2017. Spotkanie z uczennicami i uczniami Zespołu Szkoł Ogólnokształcacych nr 2 w Elblągu. Warsztat w ramach wydarzenia "Prawa człowieka dla wolności".


Z grupą licealistów

8 marca 2017. Konferencja rozpoczynająca współpracę Polski, Wielkiej Brytanii i Litwy w dziedzinie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Polskę reprezentował m.in. minister Jakub Skiba. Po konferencji odbyło sie spotkanie w biurze Fundacji "La Strada". Minister Sarah Newton spotkała sie i rozmawiała z podopiecznymi Krajowego Centrum. Była bardzo poruszona...


Koordynatorka KCIK Irena Dawid Olczyk oraz Sarah Newton, Parlamentarna Podsekretarz Stanu ds. Grup Społecznie Wrażliwych, Ich Ochrony i Zwalczania Ekstremizmu.


Przemawia minister Jakub Skiba


Uczestnicy konferencji

3 lutego 2017. Spotkanie profilaktyczne "Bezpieczna praca za granicą" w bursie nr 7 w Lublinie. Wśród słuchaczy i słuchaczek wiele młodzieży z Ukrainy.


14 stycznia 2017. Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Wrocławskiego.


Grudzień 2016. Pod koniec roku 2016 opublikowany został kolejny „Światowy Raport nt. Handlu Ludźmi 2016” (GLOTIP 2016) Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC).
Według niego:
1. wykorzystanie seksualne nadal pozostaje najczęściej identyfikowaną formą wykorzystania ofiar (w latach 2007-2014 wynosiło między 53 a 61%)
2. coraz częściej mamy do czynienia z mężczyznami - ofiarami handlu ludźmi ((w okresie 2004-2014 ich udział procentowy wzrósł z 13 do 21%)
3. wzrasta liczba przypadków handlu wewnątrz krajów: bez przewożenia przez granice (w okresie 2012-2014 – było to 42% zidentyfikowanych ofiar)
Pobierz raport

20 – 22 grudnia 2016. Konferencja podsumowująca projekt: Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur, powołanych do walki z handlem ludźmi. Konferencję zorganizowało MSWiA a uczestniczyli w niej przede wszystkim członkowie wojewódzkich zespołów ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi . Oczywiście byli też przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych instytucji (np. Ambasad). Zaprezentowano także działania Krajowego Centrum.


Przedstawiciele Ambasady Królestwa Niderlandów, MSWiA oraz IOM.


Rozmowa w kuluarach.

15 grudnia 2016. Ceremonia wręczenia Złotych wachlarzy, nagród IOM, które są przyznawane osobom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania dobrych praktyk w zarządzaniu migracjami. W roku 2016 laureatami zostali Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, a w kategorii "Instytucja" Miasto Gdańsk.


Laureaci i laureatki Złotych Wachlarzy”

12 grudnia 2016. 12 grudnia 2016. Nagroda RPO im. Pawła Włodkowica została wręczona profesorowi Wiktorowi Osiatyńskiemu. Nagroda jest przyznawana za działalność na rzecz praw człowieka.
W roku 2011 jej laureatką Nagrody została Irena Dawid - Olczyk, koordynatorka Krajowego Centrum.

6 – 8 grudnia 2016. W ramach projektu "Twoje prawa zawsze z Tobą. Walizka pełna praw" delegacja "La Strady" i KJCIK udała się z wizytą roboczą do partnera: Stowarzyszenia "Arbeit und Leben" w Hanowerze. Stowarzyszenie prowadzi Poradnię dla mobilnych pracowników, także z Polski. Doradzając w przypadku naruszeń praw pracowniczych. Doradcy docierają także do położonych na terenie Dolnej Saksonii miejsc pracy Polaków. Są to zwłaszcza zakłady mięsne i plantacje owoców i warzyw.
Podczas wizyty zapoznałyśmy się z działalnością Poradni i problemami z jakimi zgłaszają się polscy pracownicy mobilni. Odbyłyśmy spotkania ze związkami zawodowymi, Urzędem celnym oraz tzw. Pilotami integracyjnymi, którzy wspierają nowoprzybyłych imigrantów pomagając im organizować życie w nowych warunkach.


Zespół Poradni gotowy do wyruszenia w teren.

4 – 17 listopada 2016. Wizyta GRETA w Polsce. GRETA, czyli Grupa Ekspertów przeciwko handlowi ludźmi, działających przy Radzie Europy. Jej zadaniem jest monitorowanie wdrażania prawa unijnego dot. walki z handlem ludźmi.


Spotkanie GRETA z organizacjami pozarządowymi


Delegacja GRETA: Rudolf Christoffersen, Jan van Dijk i Alina Brasoveanu

9 i 10 listopada 2016. Podczas spektakularnych akcji CBŚP oraz Straż Graniczna doprowadziły do m.in. do zamknięcia agencji towarzyskiej w Warszawie oraz do zatrzymania trzech osób – obywateli Bułgarii – podejrzewanych o handel ludźmi.
Informacje 1
Informacje 2

26 października 2016. Konferencja wojewódzka pt. „Zachowaj czujność – ofiary handlu ludźmi mogą być wśród nas" odbyła się  w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Podczas konferencji głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego z ramienia Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada oraz członkowie Wojewódzkiego Zespołu Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi – przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, Prokuratury Okręgowej i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.


20 października.  11 Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej pt.: „Wsparcie dla cudzoziemców - ofiar handlu ludźmi - dobre praktyki mechanizmu referencyjnego". Konferencja dotyczyła systemu wsparcia ofiar handlu ludźmi w krajach UE.


18 października. Europejski dzień Walki z handlem Ludźmi. Fundacja "La Strada" publikuje część 1 "Trafikoteki". "Trafikoteka" to zbiór autentycznych świadectw ofiar handlu ludźmi. W części pierwszej aktorka Anna Cieślak odczytuje świadectwo obywatelki Ukrainy pracującej w Polsce.

13 października. W MSWiA seminarium "Zaangażowanie biznesu w przeciwdziałanie handlowi ludźmi". Wystąpili m.in: Gabriela Kuhn z Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę" i Katarzyna Nowak z grupy hotelowej ORBIS, które przedstawiły Kodeks postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce, profesor Zbigniew Lasocik z OBHL opowiedział o najnowszych trendach w zwalczaniu handlu ludźmi do pracy przymusowej a Mike Dottridge przedstawił wyniki badań na temat redukowania popytu na handel ludźmi do pracy przymusowej.


Prof. Zbigniew Lasocik


Gabriela Kuhn i Katarzyna Nowak

7 października. Koniec niewolnictwa na Wilanowskiej: rozbito gang wykorzystujący obywateli Ukrainy. Uwolniono kilkanaście osób pracujących w warunkach niewolniczych. Wiele osób nigdy nie dostało zarobionych pieniędzy, ponieważ pracodawca "zapominał" się rozliczyć z pracownikami. Więcej

23 września. W Polsce pracują tysiące obywateli Ukrainy. Widzimy ich codziennie, bo pracują w sklepach, kawiarniach, punktach usługowych. Wielu z nich podlega wyzyskowi, niektórzy ulegają wypadkom, tak jak Dima... O większości takich sytuacji nie wiemy. A może nie chcemy wiedzieć... Więcej

Lipiec 2016. Festiwal Przystanek Woodstock w Kostrzynie. Tradycyjnie świetne miejsca do działań profilaktycznych. W tym roku hitem były komiksy wydane przez MSWiA. Do stoiska "La Strady" i Krajowego Centrum podeszło około tysiąca osób.


Komiksy


Dzieci mogły rysować


Nasza dzielna ekipa

1 lipca 2016. Debata o polskich pracownikach w Unii Europejskiej. Jak chronić prawa polskich pracowników na europejskim rynku pracy? Tempo emigracji z Polski nie spowalnia, jednak o tych, którzy wyjechali z mówi się rzadko i niewiele. Dlatego zapraszamy emigrantów, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych by rozpocząć dyskusję o sytuacji polskich pracowników na europejskim rynku pracy. W debacie wzięli udział przedstawiciele organizacji działających w Niemczech (Polska Rada Spoleczna, faire mobilitaet) w Polsce oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

27 czerwca 2016. " Więzienie bez krat" wyzysk i naruszenia praw człowieka pracowników z Korei Północnej w Polsce. Konferencja odbyła się w Warszawie. Temat jest kontrowersyjny, bo niewiele wiadomo o koreańskich pracownikach przebywających w Polsce. W panelu wzięli udział m.in. przedstawiciel MSZ oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Całość zorganizowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.


18 czerwca. Konferencja TEDx Kazimierz.


16 czerwca. Oficjalna prezentacja przygotowanej przez IOM aplikacji szkoleniowej nt. handlu ludźmi. Aplikacja jest rodzajem gry, gdzie można wpływać na kolejne wydarzenia. W wydarzenie zaangażował sie m.in. znany aktor Waldemar Obłoza.


Gracze...

14 czerwca 2016. Zajęcia profilaktyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2 w Warszawie.


Wychowanki ośrodka z przedstawicielką KCIK

9-10 czerwca. Odbyło się siódme spotkanie Civil Society Platform, która zrzesza europejskie organizacje zwalczające handel ludźmi. Prezentowany był. m.in. raport o płci w odniesieniu do handlu ludźmi.


Delegatki organizacji pozarządowych w Brukseli


Myria Vassiliadou - koordynatorka ds. zwalczania handlu ludźmi UE i Katarzyna Cuadrat Grzybowska - Komisja Europejska

8 czerwca. Zajęcia profilaktyczne w Zespole szkół Ogólnokształcących w Grodzisku Mazowieckim.


4 czerwca 2016. Dekalog przeciwko handlowi ludźmi podpisany przez papieża Franciszka. Ustanawia on, że "skuteczne stosowanie prawa karnego jest nieodzownym warunkiem wykorzenienia zjawiska pracy przymusowej, położenia kresu nowoczesnym formom niewolnictwa i handlu istotami ludzkimi". Informacja prasowa


Czerwiec 2016. Płeć w handlu ludźmi, raport opracowany przez ekspertów Komisji Europejskiej. Pobierz

Maj 2016.Maj 2016. "Sezonieri" to kampania promująca prawa pracownicze osób pracujących przy zbiorach w Austrii. Kampania kierowana jest do pracowników z Rumunii i Węgier. Ciekawa inicjatywa w która zaangażowana jest także organizacja pozarządowa Lefoe.

30-31 maja. W Kijowie odbyło się szkolenie „Identyfikacja i pomoc dla ofiar handlu ludźmi” dla służby konsularnej Ukrainy. To bardzo ważna inicjatywa. Szkolenie zorganizował IOM, Podczas zajęć zaprezentowana została oferta KCIK dla pokrzywdzonych cudzoziemców.


Uczestnicy szkolenia w Akademii Dyplomatycznej Ukrainy

25 maja. Zajęcia profilaktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Przed wakacjami warto przypomnieć sobie zasady bezpiecznych wyjazdów, zwłaszcza zarobkowych.

Maj 2016. Według raportu opracowanego przez firme Work Service aż 1.2 mln. Polaków jest zdecydowanych na emigracje zarobkowa.

Informacje o raporcie

Kwiecień 2016 Nowe spoty zwracające uwagę na problem handlu ludźmi.

Zostały wyprodukowane w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci organizacji Pozarządowych przeciwko handlowi Ludźmi. Reżyserem spotów jest Maciej Puczyński.

Spot 1
Spot 2

20 – 21 kwietnia Drugi warsztat organizowany w ramach projektu Labour Exploitation" odbył się w Londynie. Projekt realizowany w Wielkiej Brytanii, Holandii i Rumunii skupia się na sprawach związanych z identyfikacją ofiar handlu ludźmi w pracy przymusowej.

13 kwietnia Irena Dawid –Olczyk koordynatorka Krajowego Centrum i prezeska Fundacji „La Strada” poprowadziła wykład o handlu ludźmi na Uniwersytecie trzeciego Wieku w Krakowie.

12 kwietnia Grupa tureckich prawników i pracowników socjalnych z organizacji Gündem Çocuk Dernegi (Dziecko tematem Dnia) z wizytą studyjną w Polsce. Wizyta zorganizowana została w ramach projektu „Koniec z komercyjna seksualna eksploatacja dzieci”. Koleżanki i koledzy z Turcji byli gośćmi organizacji pozarządowych (Dzieci Niczyje, Itaka, Fundacja „La Strada) Rzecznika Praw Dziecka a także wzięli udział w dyskusji po projekcji filmu „Mustang”.


Spotkanie w Fundacji „ITAKA”

10 kwietnia Polska premiera filmu „Mustang”. Nominowany do Oskara obraz tureckiej reżyserki Deniz Gamze Ergüven to historia pięciu sióstr, które poznajemy u progu wakacji, kiedy wszystko zapowiada się wspaniale… Jednak radość z końca roku szkolnego szybko zamienia się w zdziwienie a następnie rozpacz. Rodzina dziewcząt ma zgoła inne plany niż one same.

Pięknie sfotografowany film z pięcioma wyrazistymi i niezwykle urodziwymi bohaterkami, które walczą o swoje prawo do szczęścia. W filmie poruszono m.in. kwestie wczesnych przymusowych małżeństw oraz wykorzystywania seksualnego. Niesamowite feministyczne kino.

Informacje o filmie w serwisie Filmweb


Młode bohaterki filmu „Mustang”

Kwiecień 2016. "Zatoka świń", reporterska książka Bożeny Aksamit i Piotra Głuchowskiego. To historia, która opowiada o niejakim "Krystku" - uwodzicielu nastolatek, zmuszającym je m.in. do prostytucji. Historia tragiczna, bo zakończona śmiercią jednej z jego ofiar. Wstrząsająca lektura.

17 marca 2016. Spotkanie Grupy Zadaniowej ds. Handlu Ludźmi Rady Państw Morza Bałtyckiego (TF-THB CBSS) Podczas spotkania przedstawicielki KCIK opowiedziały o działaniach Krajowego Centrum a także o Ogólnopolskiej Sieci NGO przeciwko handlowi ludźmi.

Uczestnicy spotkania podczas gry integracyjnej

16 marca 2016. Bursa Międzyszkolna nr 2 w Zamościu, seminarium "Handel ludźmi jest zbrodnią". seminarium poświęcone było niebezpieczeństwom, które mogą spotkać osoby wyjeżdżające do pracy za granicę.

13 marca 2016. Konferencja podsumowująca projekt "Wzmocnienie potencjału Straży granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w tym handlu ludźmi". Projekt realizowany był przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej i finansowany z funduszy norweskich.

19 lutego 2016. Raport Europolu na temat sytuacji w handlu ludźmi z perspektywy organów ścigania. Link do raportu

18 lutego 2016. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za zasługi zwalczaniu i zapobieganiu procederowi handlu ludźmi odznaczeni zostają:

  • Irena Dawid – Olczyk
  • Joanna Garnier

Pani Irena Dawid - Olczyk odznaczona zostaje Złotym Krzyżem Zasługi, natomiast Pani Joanna Garnier Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenia te przyznane zostają za 20 lat nieprzerwanych działań na rzecz zapobiegania handlowi ludźmi. Panie w 1995 r. założyły fundację La Strada oraz międzynarodową sieć organizacji La Strada International. Nie ograniczały się w swej aktywności do promowania problematyki lecz podjęły się również pionierskiego na gruncie polskim zadania udzielania bezpośredniej, praktycznej pomocy ofiarom tych przestępstw co niejednokrotnie powodowało zagrożenie ze strony przestępców.”

Obydwie odznaczone są pracownicami KCIK.

2 lutego 2016. „Życie na miarę. Odzieżowe niewolnictwo”. Reporterska książka Marka Rabija pokazuje kulisy przemysłu odzieżowego w Azji. Niewolnictwo, łamanie praw pracowniczych, wypadki przy pracy. W Bangladeszu szyje wiele wielkich firm odzieżowych, także z Polski. Polecamy.

Informacje o książce

8 grudnia 2015.Kampania MSWiA na temat handlu ludźmi i zagrożeń związanych z podejmowaniem pracy za granicą. Na tę okoliczność został przygotowany specjalny spot. Ponieważ Polacy za granicą padają ofiarą wykorzystania w pracy przymusowej, prostytucji, a także są zmuszani do popełniania przestępstw, żebrania, czy wyłudzania świadczeń socjalnych, warto pamiętać, że każdy może stać się ofiarą handlu ludźmi. Informacja o kampanii

Wrzesień - Październik – Listopad 2015.Z okazji dwudziestolecia przygotowana została wystawa przedstawiająca historię Fundacji „La Strada” ale także przeszłość i teraźniejszość przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce. Całość składa się z 12 tablic ukazujących m.in. Działania podejmowane na rzecz walki z handlem kobietami w dwudziestoleciu międzywojennym. Ekspozycję można było oglądać w dniach 12 września - 5 listopada w Teatrze II Strefa oraz w Galerii W-Z w Warszawie. Projekt sfinansowało Miasto Stołeczne Warszawa.

W ramach realizacji projektu Improving Poland's capacity to prevent trafficking in human beings Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeprowadziło badanie społecznej świadomości zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą. Więcej informacji

15 października 2015roku wręczona została nagroda im. Sergio Vieira de Mello, której laureatką została Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”. Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. W mowie laudacyjnej powiedziano m.in.: „Fundacja jest najważniejszą polską organizacją specjalizującą się w prewencji oraz pomocy ofiarom handlu ludźmi i niewolnictwa oraz odgrywa istotną rolę w międzynarodowych inicjatywach nakierowanych na przeciwdziałanie temu poważnemu naruszeniu praw człowieka. Ogromne zaangażowanie i sumienna praca zespołu „La Strady” w znacznym stopniu przyczyniły się do powstania systemu przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce oraz wypracowania metod identyfikacji ofiar i zapewnienia im właściwych form pomocy.”.

To wielkie wyróżnienie i ogromna radość, zwłaszcza w roku 20 lecia istnienia organizacji.

Laureaci nagrody: Fundacja „La Strada” (Laura Koba, Joanna Garnier), Pietro Bartolo, Siergiej Kowaliow

12 września 2015.Dokładnie 20 lat temu, we wrześniu 1995 roku rozpoczął się pierwszy w Europie Program Prewencji handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej „La Strada”. 12 września tego roku odbyła się uroczystość rocznicowa w Teatrze „Druga Strefa” W obchodach uczestniczyli współpracownicy Fundacji „La Strada” i osoby bliskie. Pojawiły się byłe współpracownice i wolontariuszki a także przedstawiciele Ambasad, Policji, Straży Granicznej, ministerstw oraz Miasta. Pojawiła się marszałkini Sejmu Wanda Nowicka. Padło wiele miłych i ciepłych słów. Specjalnymi gośćmi dwudziestolecia były Trijntje Kootstra – pierwsza koordynatorka Programu „La Strada” oraz Baerbel Uhl – pierwsza koordynatorka „La Strady” w Republice Czeskiej.

11 września 2015Podczas Kongresu Kobiet panel poświęcony handlowi ludźmi. 20 lat walki z handlem ludźmi w Polsce. Poprowadziła Ewa Siedlecka, udział wzięły przedstawicielki Fundacji „La Strada”. Więcej informacji

Panelistki: Irena Dawid –Olczyk, Ewa Siedlecka, Joanna Garnier

Lipiec 2015, w New York Timesie cykl artykułów pod wspólnym tytułem " Banici oceanu" opowiada m.in. o handlu ludźmi i wyzysku w powiązaniu z rybołówstwem i przetwórstwem produktów morskich.

27 lipca 2015. Coroczny raport Departamentu Stanu na temat handlu ludźmi:

2 – 3 lipca 2015. W Amsterdamie odbyła się Inauguracja projektu PRO-ACT – Proaktywna Identyfikacja ofiar handlu ludźmi do pracy przymusowej. Celem projektu jest wypracowanie i rozpowszechnienie systemu identyfikacji ofiar handlu ludźmi zmuszanych do pracy i będących ofiarami wyzysku ze strony pracodawców. System powstanie dzięki szerokim konsultacjom i współpracy między organizacjami z Unii Europejskiej. Partnerami projektu są FairWork z Holandii i ADPARE z Rumunii oraz dwie organizacje z Wielkiej Brytanii: Migrant Help i Latin American Women’s Rights Service. Na zdjęciach pierwszy z zaplanowanego cyklu warsztatów.

 

23 czerwca 2015. Piknik policyjny „Razem dla bezpieczeństwa”. Promujemy Krajowe Centrum, dystrybuujemy materiały, udzielamy porad…

18 czerwca 2015. Profilaktyka przedwakacyjna. Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Na spotkaniu była obecna także reprezentacja Komendy Miejskiej Policji.

8 czerwca 2015. Schronisko prowadzone na potrzeby Krajowego Centrum wzbogaciło się o nowy okap!

Czerwiec 2015. Każda ofiara handlu ludźmi ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia. Niestety świadomość tego prawa jest niewielka i rzadko pamiętamy, że dla jest to ważne aby pokrzywdzeni i pokrzywdzone czuli, że sprawiedliwość zatryumfowała… Nawiązując do poniższego tekstu przypominamy spot, który został przygotowany przez La Strada International przy okazji realizacji projektu Comp.act. Klip na YouTube

5 czerwca 2015. Ciekawy artykuł w „Open Democracy”: Ratunek zamiast zadośćuczynienia krzywd…

Kwiecień 2015. Katowicka prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie międzynarodowego handlu ludźmi. Działająca na terenie Śląska Halina G. werbowała bezrobotne kobiety obiecując im atrakcyjna pracę we Włoszech… Źródło

Najnowszy raport Eurostatu na temat handlu ludźmi do pobrania ze strony Komisji Europejskiej

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/trafficking-human-beings-eurostat-2015-edition_en

28 kwietnia 2015. W Białymstoku odbyły się działania profilaktyczne dla młodzieży w ramach akcji „Nie ufaj ad hoc”. Miała miejsce projekcja filmu „Masz na imię Justine” zaś przedstawicielka KCIK wygłosiła pogadankę prewencyjną

Kwiecień 2015. Modelki mówią STOP, to wspólna akcja Fundacji "La Strada" i "Twojego Stylu". Twarzą akcji jest polska topmodelka Anja Rubik, która w wywiadzie opowiada między innymi o przemocy w świecie mody. Źródło

Marzec 2015. Polska podpisała Konwencję Rady Europy w sprawie walki z handlem ludzkimi narządami Źródło

24 marca 2015. Co się dzieje kiedy dziewczynka zamiast wyjść za mąż woli chodzić do szkoły i nie zgadza się na powszechnie przyjęty zwyczaj porywania panny młodej? Na to pytanie odpowiada film „Difret” mało znanej kinematografii etiopskiej. Historia jest prosta. Porwana i zgwałcona dziewczyna w akcie desperacji zabija „narzeczonego”. Co będzie dalej? „Difret” znaczy po amharsku „Odwaga”. Jest tu mowa o odwadze przeciwstawienia się tradycji i podporządkowaniu zarówno dziecka – bohaterki filmu jak i broniącej jej młodej prawniczki. Interesujące feministyczne kino.

9 marca 2015. Międzynarodowa konferencja „O przyszłości sprawozdawców krajowych do spraw handlu ludźmi w Europie” zamknęła projekt FIGAS (Filling the gaps in the system of combating human trafficking in Poland – Tworzenie nowej jakości w systemie eliminowania handlu ludźmi w Polsce). Organizatorem konferencji był Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW. Więcej informacji:Corinne Dettmeijer- Vermuelen z Holandii - Narodowy sprawozdawca ds. handlu ludźmi i przemocy seksualnej wobec dzieci.

19 lutego 2015. Konferencja naukowa „Handel ludźmi, carte blanche czy czyn zabroniony”. Została zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Zielonogórski oraz Areszt Śledczy w Zielonej Górze. Więcej informacji.

Made by survivors – Inicjatywa, która pozwala ofiarom handlu ludźmi i niewolnictwa – kobietom i dziewczętom – na powrót do zwyczajnego życia poprzez programy edukacji i treningów zawodowych. Uczestniczki programów wykonują także biżuterię ze sprzedaży której dochód przeznaczany jest na rozwój organizacji i pomoc pokrzywdzonym.

Made by survivors

14 stycznia. Skandal w Zambrowie. Czterej mężczyźni uniewinnieni. Prominentni mieszkańcy Zambrowa m.in. policjant i lekarz wykorzystywali seksualnie nieletnie wychowanki domu dziecka, płacąc im za seks. Sąd prawdopodobnie przyjął wyjaśnienia oskarżonych, że dziewczyny „same chciały”. Tym samym dzieci, które powinny podlegać szczególnej ochronie, nie dość, że zostały ohydnie wykorzystane, to jeszcze sprawcy uniknęli kary. Informacje na stronach TVN24

31 grudnia 2014 – Nowe schronisko! Z dniem 31 grudnia zostało przeniesione schronisko dla kobiet – ofiar handlu ludźmi prowadzone przez fundację „La Strada” na potrzeby KCIK. Obecnie pomieszczenia schroniska mieszczą się na trzech kondygnacja, z których każda ma powierzchnię ok. 50 m. Dzięki dotacji z Urzędu Miasta stołecznego Warszawy udało się częściowe przystosowanie pomieszczeń. Niestety nadal jest wiele do zrobienia… Brakuje m.in. drzwi, ścianek działowych, potrzebna jest także druga łazienka…

19 listopada 2014 Międzynarodowa Konferencja Praca Ludzka jako przedmiot handlu. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Praca ludzka jako przedmiot handlu”. Partnerami wydarzenia są: Wojewoda Śląski, La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Śląsko – Małopolski Odział Straży Granicznej w Raciborzu, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Podczas Konferencji z referatem wystąpiła dr Laura Koba, członkini Zarządu Fundacji „La Strada”.

26 listopada 2014 roku w Poznaniu odbyła się konferencje „Prostytucja nieletnich jako jedna z form handlu ludźmi – praktyczne aspekty zapobiegania i wykrywania”. Konferencję zorganizowały: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Zakład Resocjalizacji i Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład Poprawczy w Poznaniu. Podczas konferencji zaprezentowany został referat: „Interwencja bezpośrednia na rzecz nieletnich ofiar komercyjnego wykorzystania seksualnego w praktyce Fundacji „La Strada”

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów

W dniach 5 – 17 listopada 2014w Sejmie miała miejsce wystawa pt: Posłanki i Senatorki II RP. Wystawę –pod patronatem Marszałek Sejmu Wandy Nowickiej – zorganizowano z okazji 96 lecia przyznania kobietom w Polsce praw wyborczych. Wystawa pokazuje różne aspekty działalności kobiet parlamentarzystek oraz kobiet działaczek organizacji społecznych. Dla nas szczególnie interesujące jest ich zaangażowanie w walkę z handlem kobietami. Poniżej międzywojenne plakaty ostrzegające emigrantki przez niebezpieczeństwem oraz informacje o Kongresie dla Zwalczania handlu Dziećmi i Kobietami, który odbył się w Warszawie w roku 1930. Więcej o wystawie

5 listopada 2014 w Nowym Sączu odbyła się Konferencja „Handel Ludźmi to nie mit”. Wystąpiła na niej prezes Fundacji „La Strada” i koordynatorka Krajowego Centrum Irena Dawid – Olczyk, która wygłosiła pt. „Kto może zostać ofiarą handlu ludźmi”. Wystapił także wieloletni współpracownik KCIK, Paweł Golonka emerytowany oficer Policji , który przedstawił prezentacje pt: „Trudności w postępowaniu z ofiarami przestępstw seksualnych oraz ofiarami handlu ludźmi”. Więcej informacji

Irena Dawid-Olczyk i Paweł Golonka

Uczestnicy konferencji

8 września 2014. Zapraszamy do wysłuchania wywiadu, jakiego udzieliła siostra Anna Bałchan Dominice Wielowieyskiej na antenie radia TOK FM. Siostra Bałchan jest prezeską Stowarzyszenia PoMoc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej , które współprowadzi Krajowe Centrum. Audycja.

Kolejna odsłona Kampanii EXIT prowadzonej pod lat przez telewizję MTW. Wideo „Broken Dreamers”, dzięki któremu przypomnimy sobie czym jest handel ludźmi. Nagranie

23 sierpnia 2014 w Warszawie, w Ambasadzie Republiki Filipin odbyło się spotkanie dla społeczności filipińskiej mieszkającej i pracującej w Polsce. Są to przede wszystkim kobiety. Spotkanie pt.: „Forum on Avoiding the hazards of labor migration for women" poświęcone było polskiemu prawu o cudzoziemcach, zasadom podejmowania pracy oraz handlowi ludźmi i możliwościom uzyskania pomocy przez pokrzywdzonych. Wystąpili przedstawiciele Urzędu do spraw Cudzoziemców, Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przedstawicielka Krajowego Centrum. Przyszło około 30 osób, które bardzo cierpliwie słuchały. Społeczność filipińska w Polsce liczy około 500 osób z czego w samej Warszawie około 200. Wydaje się, że to świetna inicjatywa. Pracujący w Polsce obcokrajowcy często nie mają podstawowych informacji o pobycie i pracy w Polsce, dlatego bywają oszukiwani przez nieuczciwych pracodawców. Ważne, aby wiedzieli jak się ochronić przed oszustwem i gdzie szukać pomocy. W ostatnich latach pod opiekę KCIK trafiło kilka obywatelek Filipin, które zostały pokrzywdzone w pracy przymusowej w rolnictwie oraz jako służące w domu dyplomaty.

Mówi przedstawiciel Inspekcji Pracy

30 lipca 2014 - Pierwszy Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Pomysłodawcą utworzenia takiego dnia była Republika Białoruś. Z tej okazji ukazało się oświadczenie Sekretarza generalnego ONZ Ban Ki Moona. Zwraca w nim uwagę na przyczyny handlu ludźmi jakimi są bieda, brak edukacji i nierówne szanse a także apeluje do wszystkich krajów aby ratyfikowały i w pełni wdrożyły Konwencję Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Przestępczości zorganizowanej wraz z dołączonym do niej Protokołem o handlu ludźmi.
Link do oświadczenia.

Uczestnicy pikiety przy ulicy Franciszka Nulla, gdzie mieście się Ambasada Kuwejtu

10 czerwca 2014 roku pod Ambasadą Kuwejtu odbyła się pikieta zorganizowana przez Fundację „La Strada” na rzecz poszanowania praw pracowniczych cudzoziemskich pracowników placówek dyplomatycznych, w związku z kolejnymi przypadkami przetrzymywania niewolników w domach dyplomatów. Wyzysk pracowników (zwłaszcza kobiet - służących) w domach dyplomatów jest ogólnoświatowym problemem, z którym trudno walczyć. Dyplomaci z racji tego, że mają immunitety są praktycznie bezkarni. Do pikietujących wyszedł przedstawiciel Ambasadora i zaproponował negocjacje. Mieliśmy nadzieję na ugodowe zakończenie konfliktu, niestety, pokrzywdzona pracownica dotąd nie otrzymała pieniędzy, które zarobiła…

Uczestnicy pikiety przy ulicy Franciszka Nulla, gdzie mieście się Ambasada Kuwejtu

17 - 18 maja 2014 - Jesteśmy wszedzie tam, gdzie możemy spotkać naszych klientów. Także na Festiwalu Ero-Trends. Dziekujemy wszystkim, którzy interesowali sie nasza pracą oraz wszystkim, którzy przyszli na panel pt: "Czym jest seks-praca czyli porozmawiajmy o prostytucji"

8 - 9 maja 2014 Kongres Kobiet. Już po raz drugi wystawiamy stoisko informacyjno-prewencyjne na Kongresie. Zachęcamy do reagowania na przypadki handlu ludźmi, informujemy, że handel ludźmi to nie tylko seksbiznes i rozdajemy materiały informacyjne. Rozdałyśmy kilkaset sztuk materiałów i udzieliłyśmy kilkunastu porad dotyczących pracy za granicą. W tym roku nasze stoisko cieszyło się szczególnym zainteresowaniem służb mundurowych - co chwila podchodziły kobiety z Policji, Straży Granicznej i Służby więziennej, ale rozmawiałyśmy także z nauczycielkami, pedagożkami i pracownikami socjalnymi. Mamy nadzieję na owocną współpracę.


Wolontariuszka Iza służy pomocą i informacją

06 kwietnia 2014 Somaly Mam urodziła się w Kambodży. Wychowywała się w ubóstwie. Jako dziecko została sprzedana starszemu mężczyźnie, który wykorzystywał ją do pracy a także seksualnie. Jej życie nie było pełne radości - kilka razy sprzedana, jako szesnastolatka zmuszona do prostytucji , bita i poniżana. Jednak Somaly była na tyle silna, aby zmienić swoje życie a potem zmieniać życie innych. Od lat prowadzi Somaly Mam Foundation, która ratuje z burdeli dziewczynki, umieszcza je w schronisku, daje możliwość nauki zawodu. Przywraca dzieciństwo. Sama Somaly jest w Kambodży persona non grata - prostytucja dziecięca przynosi spore zyski skorumpowanym władzom - była celem wielu ataków. Kilka lat temu "nieznani sprawcy" porwali jej córkę. Cała historia opisana jest w książce "Droga utraconej niewinności" to bardzo prosta i bardzo przejmująca opowieść o ubogiej dziewczynie z plemienia Phnong, która nie pozwoliła się złamać. Polecamy tę lekturę.

Nie jest to książka nowa - ukazała się 2 lata temu, ale życie Somaly warte jest poznania...

W dniach 13 – 14 marca 2014 z wizytą w Polsce bawiła Koordynatorka UE do Spraw Walki z Handlem ludźmi Myria Vassiliadou. 13 marca odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz walki z handlem ludźmi. Spotkanie poświęcone było konkretnym problemom jakie w swojej pracy napotykają organizacje pozarządowe oraz możliwościom ich rozwiązania. Po południu pani Vassiliadou odwiedziła schronisko dla ofiar handlu ludźmi prowadzone przez Fundację „La Strada” w ramach projektu KCIK. Podczas wizyty rozmawiała z mieszkankami

Stoją od lewej: Karolina Mazurczak ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Joanna Smętek z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Irena Dawid – Olczyk i Joanna Garnier z Fundacji „La Strada”, Myria Vassiliadou, Katarzyna Cuadrat – Grzybowska oraz Gabriela Kuhn z Fundacji „Dzieci Niczyje”.

15 stycznia 2014 Mężczyzna skazany za nakłanianie do prostytucji 16-letniej dziewczyny - córki swojej konkubiny. Obywatel Bułgarii mieszkający w Polsce prawdopodobnie zamierzał także sprzedać dziewczynę. Obecnie kodeks karny uznaje przygotowanie do handlu ludźmi za przestępstwo:

Art. 189a

§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Więcej informacji”

22 listopada. „Młoda i piękna” W krótkim czasie na ekrany kin wchodzą dwa filmy poruszające podobną tematykę w zupełnie inny sposób. „Młoda i piękna” Ozona to opowieść o siedemnastoletniej Isabelle, która wiedzie raczej spokojne i bezproblemowe życie nastolatki. Z kolei bohaterka „Call Girl” Marcimaina to dziewczyna z problemami, buntowniczka. Obydwu przytrafia się to samo. Jak skończą się ich historie? Polecamy obydwa filmy. Recenzja filmu „Call Girl”

21 listopada 2013. Trzy kobiety uwolnione po 30 latach przetrzymywania. W Londynie uwolniono trzy kobiety w różnym wieku przetrzymywane przez 30 lat i prawdopodobnie wykorzystywane jako niewolnice. Aresztowano domniemanych sprawców: mężczyznę i kobietę, toczy się śledztwo. Trudno sobie wyobrazić, że przez wszystkie lata sąsiedzi nie zauważyli, że w domu przebywają jeszcze inne osoby. Kobiety odzyskały wolność gdy jedna z nich skontaktowała się z organizacją pomagającą osobom zmuszanym do małżeństwa. Numer telefonu zobaczyła w telewizji podczas programu w którym występowała przedstawicielka organizacji. Dlatego naprawdę ważne jest aby organizacje pozarządowe miały możliwość promowania swojej działalności w mediach. To może uratować czyjeś życie. Link do informacji

20 listopada 2013 Lydia Cacho, „Niewolnice władzy” Polskie wydanie reporterskiej książki o handlu kobietami, zmuszaniu do prostytucji i powiązaniach seksbiznesu z polityką. Lydia Cacho jest Meksykanką, feministką i aktywistką walczącą o respektowanie praw człowieka, zwłaszcza w stosunku do kobiet. Przemierzyła świat i opisała funkcjonowanie seksbiznesu w Japonii, Meksyku, Birmie, Kambodży i wielu innych krajach. Książka wstrząsa, przeraża i pobudza do myślenia… Niestety ciągłe używanie formy „handel żywym towarem” jest poważnym mankamentem tekstu.

W dniu 29 października odbyła się debata pt: „Is the Immigration issue a good example of NGO-Government Interaction” zorganizowana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w ramach projektu „Thinking for Governance” (w projekcie wzięli udział przedstawiciele krajów bałkańskich). W debacie wzięli udział reprezentanci Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji „La Strada”. Podczas debaty przedstawione zostało Krajowe Centrum jako dobry przykład współpracy Państwa z organizacjami Społeczeństwa Obywatelskiego.

5 pażdziernika – Ogólnopolskie Forum Bezpieczeństwa

W dniach 14 -15 czerwca odbył się w Warszawie V Kongres Kobiet. Podczas Kongresu swoje działania i materiały prezentowały KCIK oraz Fundacja "La Strada".
W ciągu dwóch dni do stoiska podeszło i zainteresowało się prezentowaną działalnością ponad 200 osób, rozprowadzono ok. 300 sztuk materiałów. Ponadto udzielono 16 porad przedwyjazdowych oraz jednego wywiadu.

W ramach działań Krajowego Centrum w dniach 3 oraz 6 czerwca odbyły się szkolenia
dla funkcjonariuszy Straży Granicznej lotniska im.  Fryderyka Chopina w Warszawie"

3 czerwca – Piknik „Bezpieczna jazda” w Warszawie. We współpracy z KCIK wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy przygotowały stoisko profilaktyczne pof hasłem „Patrz komu ufasz”. Stoisko otrzymało pierwszą nagrodę w konkursie inicjatyw. Gratulujemy!

23 maja – szkolny przegląd filmów o handlu ludźmi w Braniewie. Pokazano filmy: „Masz na imię Justine”, „Maria łaski pełna” i „Niewidoczni”

W dniu 21 marca w ramach działań KCIK odbyło się szkolenie pt. "Prewencja handlu ludźmi" w którym uczestniczyli pedagodzy oraz pracownicy socjalni powiatu kartuskiego"

Gwiazdy Dobroczynności - nasza kandydatka Anna Cieślak

Od 5 listopada 2012 r. do 6 stycznia 2013 r.
na stronie internetowej www.gwiazdydobroczynnosci.pl oraz www.facebook.com/gwiazdydobroczynnosci można oddawać głosy na najbardziej zaangażowaną społecznie gwiazdę polskiego showbiznesu.
Do tytułu Gwiazdy Dobroczynności kandyduje Anna Cieślak - aktorka zaangażowana w przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Głosowac można raz w ciagu doby. Pamiętajcie o regularnym głosowaniu, zachęćcie swoich znajomych.

Głosujcie na Anię!

 

W dniach 16 – 18 października br. odbył się w Warszawie Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Filmów o Handlu Ludźmi. Podczas Festiwalu pokazano ogółem 24 filmy z czego 18 w konkursie. Organizatorem Festiwalu było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Nagrodę główną ex-aequo zdobyły filmy: „Mocne kobiety” - produkcji holenderskiej, w reżyserii Eveline van Dijk oraz „Krew w twoim telefonie” produkcji niemiecko-duńskiej, w reżyserii Franka Piaseckiego Poulsena. Więcej informacji o festiwalu na: www.18na18.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Irena Lipowicz otwiera Festiwal

Przemawia Jolanta Kwaśniewska – prezes Fundacji „Porozumienie bez barier”. Obok prowadząca otwarcie Festiwalu Anna Cieślak.

Zamknięcie Festiwalu. W pierwszym rzędzie siedzą Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka oraz Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki.

Zamknięcie Festiwalu – przemawia minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki. Obok prowadzący galę zamknięcia Dariusz Bugalski, Polskie Radio.

 

W dniach 1 – 4 lipca br. Krajowe Centrum tradycyjnie gościło na Opener Festiwal w Gdyni. Gościem Krajowego Centrum była aktorka Anna Cieślak.

Anna Cieślak i Patrycja Szeląg podczas wywiadu

 

W dniach 4 – 5 czerwca br. przedstawiciele KCIK wzięli udział w dorocznej konferencji nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego. Przeprowadzono także zajęcia na temat profilaktyki handlu ludźmi.

 

W dniach 16 – 19 kwietnia br. dwie pracownice KCIK wzięły udział w wizycie studyjnej w Wiedniu. Do Wiednia udała się także pracownica Stowarzyszenia Po-MOC oraz przedstawiciel Departamentu Polityki Migracyjnej MSW. Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili m.in. wiedeńską Policję, biuro IOM, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz organizację pozarządową Lefoe, zapoznano się z systemem ochrony ofiar handlu ludźmi w Austrii i działaniami NGO oraz instytucji rządowych w tym zakresie.

Wizyta w siedzibie IOM (Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji)

 

W dniu 12 maja br. Fundacja la Strada oraz KCIK wystawiły stoisko informacyjno – prewencyjne  podczas dorocznej Parady Schumana.

 

10 grudnia 2011 roku wręczona została Nagroda im. Pawła Włodkowica, przyznawana od kilku lat przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Wręczenie nagrody  odbyło się w ramach polskich obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Laureatką nagrody za rok 2011 została Irena Dawid – Olczyk – prezeska Fundacji „La Strada” i koordynatorka Krajowego Centrum Interwencyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. Tematem przewodnim ubiegłorocznej edycji nagrody była pomoc migrantom przebywającym w Polsce.

Koordynatorka KCIK – Irena Dawid – Olczyk odbiera nagrodę z rąk Rzecznika Praw Obywatelskich – profesor Ireny Lipowicz.

 

18 października od pięciu lat obchodzony jest jako „Dzień Unii Europejskiej przeciwko Handlowi Ludźmi”. W roku 2011 Fundacja La Strada przygotowała happening, który odbył się w Warszawie przy stacji metra „Centrum”. Podczas trwającej kilka godzin akcji można było się sfotografować ze specjalnym „tłem malarskim” porozmawiać z pracownicami i wolontariuszami KCIK oraz przez megafon wznosić okrzyki poparcia dla walki z handlem ludźmi.

 

Rok 2011 ogłoszony został w Unii Europejskiej Rokiem Wolontariatu, z tej okazji w dniu 6 września w Warszawie w specjalnym pawilonie odbyły się prezentacje działań organizacji pozarządowych oraz spotkania z wolontariuszami.

Wolontariuszka Agata odpowie na każde pytanie.

 

W dniach 4 – 6   listopada 2010 w Stambule odbyła się – towarzysząca Europejskiej Stolicy Kultury impreza „Womanist”. Z tej okazji kilkadziesiąt organizacji i projektów kobiecych wystawiało stoiska i prezentowało swoją pracę.  Do udziału w wydarzeniu została zaproszona Fundacja „La Strada”, prezentując między innymi materiały powstałe w ramach projektu KCIK.

Pracownica KCIK na tle stoiska,  w towarzystwie mera Stambułu.

 

 

Nowy lokal schroniska!

Od stycznia 2011 schronisko Fundacji La Strada mieści się w nowym lokalu.
W schronisku kwaterowane są dorosłe kobiety – ofiary handlu ludźmi, którym udzielana jest
pomoc w ramach funkcjonowania Krajowego Centrum.

Przedstawiciele Krajowego Centrum wzięli udział w obradach jury oceniającego spoty
filmowe nadesłane na konkurs dla szkół: "Handel ludźmi naszymi oczami". Poziom prac
był bardzo zróżnicowany. Prawie jednogłośnie zwyciężył film "Wątpliwości" przygotowany
przez uczennice i uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach.

Więcej informacji oraz zwycięski spot na: www.mswia.gov.pl

 

Latem  2010 na przejściu granicznym w Medyce pojawiły się plakaty oraz ulotki  KCIK skierowane do  ofiar oraz potencjalnych ofiar handlu ludźmi. Funkcjonariusze Straży Granicznej służą radą i pomocą zainteresowanym oraz informują o ofercie pomocowej Krajowego Centrum.

 

Także w roku bieżącym w dniach 1 – 4 lipca Fundacja La Strada miała swoje stoisko na Opener Festival w Gdyni.  Już po raz drugi w tym miejscu prezentowana była działalność Krajowego Centrum. W ciągu czterech dni do naszego stanowiska podeszło około 500 osób,

Rozdałyśmy kilkaset sztuk materiałów. Goście strefy NGO mogli obejrzeć film „Exit” oraz spoty z kampanii społecznych na temat handlu ludźmi.

Strefa NGO zaprasza!

 

Dzielne wolontariuszki KCIK

 

 

 

W dniu 20 maja br. z inicjatywy Stowarzyszenia „Jarocin XXI” w Jarocinie odbył się pokaz filmu Franca de Penii „Masz na imię Justine”. Na projekcji obecna była młodzież jarocińskich szkół – gimnazjów i liceów. Po filmie odbyło się spotkanie z przedstawicielką Krajowego Centrum. Spotkanie miało charakter profilaktyczny.

Prezentacja działań KCIK

 

Uczestnicy

 

 

Z inicjatywy Krajowego Centrum pod koniec roku 2009 odbyły się szkolenia na temat profilaktyki handlu ludźmi. Miały miejsce w Augustowie (19 listopada), Białymstoku (20 listopada) oraz Olsztynie (7 grudnia). Wzięli w nich udział pedagodzy i nauczyciele z województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego, ogółem około 140 osób.

Współorganizatorami szkoleń były: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratoria oświaty w Białymstoku i Olsztynie. Szkolenia prowadziły trenerki fundacji La Strada.

 

 

W dniu 22 października w Warszawie odbyła się czwarta już Konferencja Krajowa na temat zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Wzięli w niej udział przedstawiciele rządu, organów ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości oraz organizacji pozarządowych.

Po raz pierwszy dla tak licznego audytorium została przedstawiona działalność KCIK.

Obrady konferencji

 

Założenia i zasady funkcjonowania KCIK przedstwia jego koordynatorka Irena Dawid - Olczyk

 

 

Alternatywny zespół rockowy The Killers oraz MTV EXIT współpracują na rzecz profilaktyki handlu ludźmi i podniesienia świadomości społecznej.

        Po raz drugi MTV postanowiło zaprosić do współpracy muzyków, aby wspólnie stworzyć kampanię, która ma uświadomić młodym odbiorcom niebezpieczeństwo wynikające z handlu ludźmi i seksualnego wykorzystywania młodych kobiet. Tegoroczna kampania MTV EXIT (End Exploitation and Trafficking), czyli „Stop Wykorzystywaniu i Handlowi Ludźmi”, wraz z UNICEF i USAID, rozpoczęła się od premiery piosenki zespołu The Killers „Goodnight, Travel Well”, która miała miejsce 13 lipca 2009. Teledysk będzie puszczany na wszystkich kanałach należących do sieci MTV w 168 krajach. Przekaz może trafić nawet do 500 milionów domów na całym świecie.

        Teledysk zespołu The Killers, puszczany na antenie MTV, stanowi nowoczesną i twórczą formę przekazywania treści prospołecznych. Bardzo duży zasięg sprawie, że sieć MTV znajduje się na uprzywilejowanej pozycji, co umożliwia dotarcie do młodych ludzi na całym świecie. Takie kampanie - wykorzystujące wizerunek gwiazd mogą zmieniać poglądy ludzi, a także tworzyć platformę działań dla organizacji pozarządowych, rządów i innych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i pomocą ofiarom.

Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Czasami coś kosztuje więcej niż sądzisz”

Więcej informacji o kampanii na stronie: www.mtvexit.org.

Kampania The Body Shop i ECPAT przeciwko handlowi dziećmi i młodymi ludźmi do prostytucji

        Kupując krem do rąk Soft Hands Kind Heart Hand Cream wspierasz światową kampanię The Body Shop i ECPAT przeciwko handlowi i wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i młodych ludzi. Zyski ze sprzedaży kosmetyku będą przeznaczone na szerzenie wiedzy o skali zjawiska, zbieranie funduszy na pomoc dzieciom i młodym ludziom zagrożonym handlem oraz działania mające na celu zmianę ustawodawstwa.

Więcej informacji na stronie: http://www.thebodyshop.com/_en/_ww/values-campaigns/trafficking.aspx

 

 

W dniu 14 października 2009 roku,  zakończył sie pierwszy w Polsce proces o handel ludźmi w celu wykorzystania ich do tzw. aktywności kryminalnej tj. popełniania drobnych przestępstw.

Oskarżeni: Lucjan G., Ryszard P. oraz Jan W. zostali przez Sąd Okręgowy, Wydział III Karny w Szczecinie  uznani winnymi popełnienia czynów z art. 253 kk (handel ludzmi) oraz skazani na kary 3 lat i 6 miesięcy, 3 lat oraz 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolnosci.

W uzasadnieniu Sąd, uniewinniając oskarżonych od niektórych zarzucanych im przez prokuratora czynów uznał, iż postępowanie oskarżonych w pozostałych przypadkach miało charakter "innej formy przymusu" znanej z definicji z wielu obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawa międzynarodowego i europejskiego, oraz iż tą "inną formą przymusu" było w tym przypadku "wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd" co do charakteru pracy którą mieli oni świadczyć na terenie Szwecji.

Sąd dobitnie wskazał jednak, iż problemem, który pojawił się również w tej sprawie jest brak w krajowym ustawodawstwie definicji "handlu ludźmi", co wymusza na orzekających sądach wypełnianie tej luki na inne sposoby.

 

28 sierpnia br. na portalu www.onet.pl odbył się czat na temat handlu ludźmi z przedstawicielką fundacji La Strada. poniżej link do czatu:

www.czat.onet.pl/. . .

 

W dniach 2 – 5 lipca pracownice i wolontariuszki Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu reprezentowały organizację na Opener Festival w Gdyni. Na stoisku w Strefie NGO prezentowane były materiały informacyjne i prewencyjne ma temat handlu ludźmi oraz promowana była działalność Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.

 

Namiot Strefy NGO

Namiot Strefy NGO

 

W namiocie Strefy NGO

W namiocie Strefy NGO - towarzyszyło nam spore zainteresowanie publiczności - zwłaszcza w czasie deszczu

 

Stoiska Stowarzyszenia Unicorn i Fundacji La Strada

Stoiska Stowarzyszenia Unicorn i Fundacji La Strada

 

Służymy radą i pomocą

Służymy radą i pomocą