UWAGA! W związku ze zmianami w obsłudze naszej poczty mogą wystąpić z nią problemy. W przypadku problemów z kontaktem na adres infi@kcik.pl prosimy o kontakt na adres kcik@strada.org.pl

Zadanie publiczne: "Prowadzenie Krajowego Centrum interwencyjno-konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi" finansowane jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czym jest Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi?

Otwarty konkurs na prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi w roku 2018 wygrały Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" z Warszawy oraz Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej z Katowic. Zadania realizowane przez Krajowe Centrum w roku 2018 uległy zmianie w stosunku do roku 2017. Od tego roku w ofercie będzie też wsparcie reintergracji.

Otwarty konkurs na prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar handlu Ludźmi w roku 2017 wygrały Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" z Warszawy oraz Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej z Katowic. Wszystkie zadania realizowane przez KCIK pozostają bez zmian.

Otwarty konkurs na prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar handlu Ludźmi w roku 2016 wygrały Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" oraz Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Wszystkie zadania realizowane przez KCIK pozostają bez zmian.

Otwarty konkurs na prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar handlu Ludźmi w roku 2015 wygrały Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" oraz Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Wszystkie zadania realizowane przez KCIK pozostają bez zmian.

Otwarty konkurs na prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar handlu Ludźmi w roku 2013 wygrały Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" oraz Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Wszystkie zadania realizowane przez KCIK pozostają bez zmian. W ramach programu wspólnego prowadzone będa dwa schroniska dla ofiar handlu ludźmi.

Otwarty konkurs na prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar handlu Ludźmi w roku 2012 wygrała Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada"

KCIK jest odpowiedzią na potrzeby osób, które są lub mogą być ofiarami handlu ludźmi -  zarówno obywateli polskich jak  i cudzoziemców. Z uwagi na to, że terenem działania Krajowego Centrum   jest Polska, ale  klienci zwracają się także z zagranicy większość kontaktów pomiędzy klientami/interesantami  a pracownikami KCIK odbywa się drogą telefoniczną.

Świadczone w Polsce pomoc i wsparcie dla ofiar handlu ludźmi ulegało stopniowym przemianom, od chwili kiedy  w 1995 roku Program Prewencji Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej „La Strada” zainicjował działalność pierwszego powojennego telefonu zaufania dla ofiar handlu ludźmi. W następnych latach i w kolejnych projektach oferta dla ofiar była stopniowo poszerzana, aż do roku 2006, kiedy Program IRIS –i zaoferował ofiarom-obywatelom polskim pełną ofertę od identyfikacji, poprzez interwencję kryzysową aż do reintegracji społecznej i zawodowej.

Konsultantki telefonu zaufania  dla ofiar i potencjalnych ofiar odbierają 6 tysięcy telefonów rocznie.

Ponadto, od 2006 roku na zlecenie Ministra SWiA realizowanie jest zadanie pn. Program wsparcia i ochrony ofiar/świadków handlu ludźmi, który przeznaczony jest wyłącznie dla cudzoziemców - ofiar handlu ludźmi. Podstawowym celem Programu jest zapewnienie ochrony i wsparcia ofiarom poprzez zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych oraz wzbudzenie ich większego zaufania w stosunku do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a przez to zwiększenie ich gotowości do współpracy z polskimi organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

W  roku 2008 roku Zespół ds. wykonania Krajowego Programu Zwalczania i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi (obecnie Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi) zarekomendował rozwiązanie polegające na powołaniu Krajowego Centrum. W marcu 2009 został ogłoszony  konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Powołanie i prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi”. Konkurs wygrała Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” .
Obecnie, w roku 2010 realizowany jest program "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi". Konkurs na jego prowadzenie także wygrała Fundacja La Strada. Program potrwa do grudnia bieżącego roku.

Praca Krajowego Centrum jest podzielona na następujące zadania:  identyfikacja ofiar handlu ludźmi, interwencja, poradnictwo prewencyjne, konsultacje dla instytucji i organizacji, specjalistyczne schronisko dla ofiar.

W praktyce oznacza to, że od poniedziałku do piątku  zespół osób przygotowanych i doświadczonych w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi udziela  porad i prowadzi konsultacje,  a także organizuje pomoc dla ofiar handlu ludźmi. W pozostałym czasie działa telefon komórkowy i podejmowane są jedynie sprawy nie cierpiące zwłoki.

Z pomocy i konsultacji mogą skorzystać ofiary handlu ludźmi, ich bliscy, pracujące na ich rzecz organizacje i instytucje, osoby zagrożone handlem ludźmi, a także organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.   Oferta poradnictwa dotyczy także osób rozważających wyjazd za granicę w celach nieturystycznych, w sytuacji, kiedy osoby te chcą zmniejszyć ryzyko związane z tego rodzaju decyzją.

W roku 2009 na zlecenie Krajowego Centrum zostały przygotowane ekspertyzy dotyczące różnych aspektów handlu ludźmi. Przygotowali je wybitni eksperci zajmujący się tą problematyką zarówno teoretycznie jak i praktycznie

Przeczytaj ekspertyzę

Problematyka statusu osoby pokrzywdzonej PDF

Internetowe oferty pracy dla hostess we Włoszech PDF

Środki ochrony świadka w procesie karnym PDF

 

ulotka kcik (materiał do druku) PDF