Instytucje Państwowe:

PORTAL O PRZECIWDZIAŁANIU HANDLOWI LUDŹMI

www.handelludzmi.eu

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

www.msw.gov.pl/portal/pl/166/4725/Handel_ludzmi.html

 

Komenda Główna Policji – Biuro Słuzby Kryminalnej - Wydział do Walki z Handlem Ludźmi

http://www.policja.pl/pol/kgp/bsk/struktura/wydzialy/wydzial-do-walki-z-hand/95634,Wydzial-do-Walki-z-Handlem-Ludzmi.html

 

Straż Graniczna

www.strazgraniczna.pl

 

Urząd do spraw Cudzoziemców

www.udsc.gov.pl

 

 

Organizacje Pozarządowe:

La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

www.strada.org.pl

 

Fundacja Dajemy dzieciom Siłę

www.fdn.pl

 

ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

www.zaginieni.pl

 

Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

www.po-moc.pl

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

www.hfhrpol.waw.pl/

 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

www.pomocprawna.org

 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

http://www.interwencjaprawna.pl

 

 

Organizacje zagraniczne i międzynarodowe

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ( OBWE) - OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights

www.osce.org/odihr/

 

OSCE ODIHR – Baza aktów prawnych dot. handlu ludźmi

www.legislationline.org

 

Europa – Portal Unii Europejskiej Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne

europa.eu.int/pol/justice

 

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji International Organisation for Migration (IOM)

www.iom.int

 

Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości - United Nations Office on Drugs and Crime

www.unodc.org/unodc

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy – International Labour Organisation (ILO)

www.ilo.org

 

Europejska Sieć przeciwko Handlowi Ludźmi - La Strada International

www.lastradainternational.org

 

Anti Slavery International

www.antislavery.org

 

Narodowe Centrum Koordynacyjne przeciwko Handlowi Ludźmi i Przemocy wobec Kobiet Migrujących - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V.

www.kok-buero.de