Navigation

Liên lạc

Trung tâm Can thiệp - Tư vấn Quốc gia hỗ trợ Nạn nhân của Nạn mua bán Người

 ĐT. +48 22 628 01 20, email: kcik@strada.org.pl

+ 48 22 628 99 99

 DĐ. +48 605 687 750*
(*Số điện thoại di động khẩn cấp chỉ sử dụng ngoài giờ làm việc của văn phòng: từ thứ 2 đến thứ 5 sau 18:00 giờ, thứ 6 sau 14:00 giờ)

+ 48 22 621 56 18*
(*Số điện thoại dành cho người nói tiếng Việt)

go up